ขอต้อนรับ, บุคคลทั่วไป


ระบบสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานราคาน้ำมันวันนี้เว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานชุมชน

ความเป็นมา

เว็บบไซต์ฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ (http://www.thaienergydata.in.th) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในระดับภูมิภาค และระดับกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูลพลังงาน และเพื่อให้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด หรือใช้ประกอบการวางแผนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิผล

ปัจจุบันพัฒนาโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://www.ete.eng.cmu.ac.th)