ขอต้อนรับ, บุคคลทั่วไป


ระบบสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานราคาน้ำมันวันนี้เว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานชุมชน

เว็บไซต์ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน เว็บไซต์
1. กระทรวงพลังงาน www.energy.go.th
2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท กฟผ.จำกัด (มหาชน) www.egat.co.th
3. การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. www.mea.or.th
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. www.pea.or.th
5. บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. www.pttplc.com
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.erdi.or.th
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th
8. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม www.dpim.go.th
9. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย www.ocsb.go.th
10. สถิติจังหวัด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) www.nso.go.th
11. มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม www.efe.or.th
12. กรมการค้าภายใน www.dit.go.th
13. กรมชลประทาน www.rid.go.th
14. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdb.go.th
15. กรมการปกครอง www.dopa.go.th
16. กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th
17. กรมโรงงานอุตสาหกรรม www.diw.go.th
18. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน www.gcc.go.th
19. โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย www.teenet.info
20. โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน www.dede.go.th
21. Thai Energy News www.thaienergynews.com
22. Energy E-Library Energy E-Library