ขอต้อนรับ, บุคคลทั่วไป


ระบบสารสนเทศพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานราคาน้ำมันวันนี้เว็บไซต์ฐานข้อมูลพลังงานชุมชน

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ (21-24 กุมภาพันธ์ 2560) : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กที่คำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัด (23-26 มกราคม 2560) : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กที่คำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน (8 ธันวาคม 2559) : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กที่คำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสัมมนา “เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2559” (Action Plan 2016) : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กที่คำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง

ดาวน์โหลด

หากไม่สามารถดาวน์โหลดจากลิงค์ข้างต้นได้ให้คลิ๊กที่นี่

ไฟล์วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และประชุมชี้แจงโครงการ ปี 2559 (20 พ.ย. 2558) : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กที่คำว่าดาวน์โหลดด้านล่าง

ดาวน์โหลด

ไฟล์นำเสนอแผนปฏิบัติการ 76 จังหวัด แบ่งตามห้อง (29 ก.ย. 2558) : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กลิ๊งค์สีแดง ดังแสดงต่อไปนี้

ห้อง 1
ห้อง 3
ห้อง 4
ห้อง 6
ห้อง 9

วิดีโอการนำเสนอร่างแนวคิดยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัดและข้อเสนอแนะ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ท่านสามารถรับชมโดยการคลิ๊กลิ๊งค์ชื่อกลุ่มจังหวัด (สีแดง) ดังแสดงต่อไปนี้

- บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารกับสื่อมวลชน” โดย นางมาธินี เผ่าจำรูญ
- บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการนำเสนองานต่อผู้บริหาร” โดย นายประสงค์ รุ่งสมัยทอง
- 01_กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
- 02_กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
- 03_กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
- 04_กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
- 05_กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
- 06_กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
- 07_กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่่งอันดามัน
- 08_กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
- 09_กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
- 10_กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
- 11_กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
- 12_กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
- 13_กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
- 14_กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
- 15_กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- 16_กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- 17_กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
- 18_กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
- ภาพรวมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและสรุปการนำเสนอ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสไลด์การอบรมหลักสูตรการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน ครั้งที่ 1 (9 ม.ค. 2558) : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กลิ๊งค์สีแดง ดังแสดงต่อไปนี้

01_แบบฟอร์มเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
02_สไลด์และคู่มือหลักสูตรอบรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดสไลด์และไฟล์ Excel การอบรมหลักสูตรการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน ครั้งที่ 2 (27-28 ม.ค. 2558) : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กลิ๊งค์สีแดง ดังแสดงต่อไปนี้

03_สไลด์และไฟล์ Excel การอบรมหลักสูตรการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน ครั้งที่ 2
04_รายงานสถานการณ์พลังงานจังหวัด 38 จังหวัดใหม่ **สำหรับรายงานสถานการณ์พลังงาน 38 จังหวัดใหม่ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้โดยการคลิ๊ก หลังชื่อจังหวัดในตารางด้านล่างของหน้า website** ** ส่วนรายงานสถานการณ์ 38 จังหวัดนำร่อง กำลังดำเนินการอัพเดตข้อมูลหากเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยทันที **
05_คู่มือการจัดระเบียบข้อมูลพลังงาน

ดาวน์โหลดสไลด์มอบนโยบายวันที่ 3 เมษายน 2558: ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กลิ๊งค์สีแดง

- สไลด์มอบนโยบายวันที่ 3 เมษายน 2558

- สื่อประชาสัมพันธ์ประหยัดพลังงาน

ดาวน์โหลดค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต (Specific Energy Consumption : SEC) แยกตามประเภทอาคารและโรงงานตามการแบ่งประเภทของมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (Thailand Standard Industrial Classification ; TSIC) : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กลิ๊งค์สีแดง ดังแสดงต่อไปนี้

ดาวน์โหลด SEC ปี 2555

***หมายเหตุ : ค่าดังกล่าวเป็นค่าที่ได้จากการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากอาคารและโรงงานที่ได้เคยเข้าไปทำ energy audit ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของอาคารและโรงงานทั้งประเทศ ใช้สำหรับเป็น Guideline เท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบฝึกปฏิบัติแผนปฏิบัติการพลังงานระดับจังหวัดของ 38 จังหวัดนำร่อง : ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการคลิ๊กลิ๊งค์สีแดง ดังแสดงต่อไปนี้

1. ภาคใต้ชายแดน
2.ภาคใต้อ่าวไทย
3. อีสานล่าง 1
4. เหนือบน 1
5. เหนือล่าง
6. อีสานบน 1
7. อีสานบน 2
8. กลางล่าง 1
9. ตะวันออก

วิดีโอแนวทางในการกำหนดทิศทางของแผน หรือกลยุทธ์ในการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด โดย ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ตามที่ สนย. ได้จัดสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด และได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก พพ. มาบรรยายเป็นแนวทาง ในการกำหนดทิศทางของแผน หรือกลยุทธ์ในการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด ในการนี้ สนย. จึงได้ทำการบันทึกวิดีโอเพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป


วิดีโอชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับกลุ่มจังหวัด (3 เม.ย. 2558)

(1/3)


(2/3)


(3/3)


วิดีโออบรมหลักสูตรการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน ครั้งที่ 2 (27-28 ม.ค. 2558)

การจัดสมดุลพลังงาน โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ (1/4)


การจัดสมดุลพลังงาน โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ (2/4)

การจัดสมดุลพลังงาน โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ (3/4)

การจัดสมดุลพลังงาน โดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ (4/4)

การพยากรณ์ข้อมูลด้านพลังงาน โดย รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ (1/2)

การพยากรณ์ข้อมูลด้านพลังงาน โดย รศ.ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ (2/2)

การคำนวณข้อมูลด้านพลังงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดย นายภานุพงศ์ ไชยคำ (1/3)

การคำนวณข้อมูลด้านพลังงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดย นายภานุพงศ์ ไชยคำ (2/3)

การคำนวณข้อมูลด้านพลังงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดย นายภานุพงศ์ ไชยคำ (3/3)

ดัชนีต่างๆ ด้านพลังงาน โดย อ.ขจรเดช พิมพ์พิไล (1/2)

ดัชนีต่างๆ ด้านพลังงาน โดย อ.ขจรเดช พิมพ์พิไล (2/2)

ตารางแสดงอัพเดตการส่งงาน การตอบรับเข้าร่วมอบรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัด
ลำดับ จังหวัด แผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด

สถิติอุบัติเหตุ คุณภาพและความปลอดภัย

ในสถานประกอบกิจการพลังงาน

วันที่ส่งข้อมูลปฐมภูมิด้านพลังงาน

  ดาวน์โหลดสถานการณ์พลังงาน ดาวน์โหลด วันที่ส่ง

โครงการพลังงานทดแทน

โครงการอนุรักษ์พลังงาน

 

วิสาหกิจชุมชน

01 ตราด        
02 จันทบุรี        
03 ระยอง        
04 ชลบุรี        
05 สุรินทร์        
06 บุรีรัมย์        
07 นครราชสีมา        
08 ชัยภูมิ        
09 สุพรรณบุรี        
10 กาญจนบุรี        
11 ราชบุรี        
12 นครปฐม        
13 สุราษฎร์ธานี        
14 ชุมพร        
15 นครศรีธรรมราช        
16 พัทลุง        
17 นราธิวาส        
18 ปัตตานี        
19 ยะลา        
20 สตูล        
21 สงขลา        
22 หนองบัวลำภู        
23 เลย        
24 หนองคาย        
25 อุดรธานี        
26 บึงกาฬ        
27 สกลนคร        
28 มุกดาหาร        
29 นครพนม        
30 แม่ฮ่องสอน        
31 ลำพูน        
32 ลำปาง        
33 เชียงใหม่        
34 อุตรดิตถ์        
35 เพชรบูรณ์        
36 พิษณุโลก        
37 ตาก        
38 สุโขทัย        
39 นนทบุรี        
40 ปทุมธานี        
41 พระนครศรีอยุธยา        
42 สระบุรี        
43 ชัยนาท        
44 ลพบุรี        
45 สิงห์บุรี        
46 อ่างทอง        
47 ฉะเชิงเทรา        
48 นครนายก        
49 ปราจีนบุรี        
50 สมุทรปราการ        
51 สระแก้ว        
52 ประจวบคีรีขันธ์        
53 เพชรบุรี        
54 สมุทรสงคราม        
55 สมุทรสาคร        
56 กระบี่        
57 ตรัง        
58 พังงา        
59 ภูเก็ต        
60 ระนอง        
61 กาฬสินธุ์        
62 ขอนแก่น        
63 มหาสารคาม        
64 ร้อยเอ็ด        
65 ยโสธร        
66 ศรีสะเกษ        
67 อำนาจเจริญ        
68 อุบลราชธานี        
69 เชียงราย        
70 น่าน        
71 พะเยา        
72 แพร่        
73 กำแพงเพชร        
74 นครสวรรค์        
75 พิจิตร        
76 อุทัยธานี